۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۲, یکشنبه

من اگه میزو گاز نزنم که کسی نمفهمه پ.ر.ی.و.دم؟
صدای دختر رشتی رو تو هدفونم بلند کنم هم غرغر شکممو؟
چشام از راست به چپ حرکت کنه، بلاگ خوندنمو؟
اشک توشون جمع شه...

هیچ نظری موجود نیست: