۱۳۹۲ آبان ۳, جمعه

دهانم قفل شده چشمانم پر ازاشک. انگار 17 ساله هستم و فهمیدم که پشت کنکور ماندم و برخوردهای مادرم را دوست ندارم. دلم خلوت خودم را ماهی لا اقل دو روز میخواهد. زندگی مشترک منهای دو روز در ماه. من از پس کار و درس با هم برنمی ایم؟  من کی انقدر کند شدم و وا دادم؟