۱۳۹۰ تیر ۱۳, دوشنبه

"دکتر سیاوش منصوری حبیب" یک آشغال است।
این جمله صرفا برای اطلاع رسانی در مورد دکتر گوارش بیمارستان نفت است که بر دیواری از شبکه نوشته شده است।

نگارنده: بیمار حاوی پولیپ سه در چاهار در زیگمویید که یک ماه و نیم آواره ی سفیدپوشان خود خواهی است که گویی از یک رفرنس درسی نگرفته اند। وی امروز پس از شنیدن الفاظی که در میدون شوش موقع شاخ و شانه شکنی شنیده میشود از دهان دکتر مذکور به یک خانم سرطانی که جواب آزمایشهای شوهر در دست فقط سوال داشت ، تصمیم به شکایت گرفت। مردم یاد گرفته اند از دکتر ها شکایت کنند؟ خوب یاد گرفته اند। اینجا ایران است مرتبه ی تو به تو اجازه ی توهین میدهد। به دکتر گفتم میخوام عوضش کنم معرفی نامه مرحمت کنند وسط بخش داد میکشد پیش کی میخوای بری؟ دکتر فاطمی بدون جراحی بر میدارد। چواب؟ این کدوم خریه؟ تو "باید" جراحی بشی। من بیستوپنج ساله هنوز عقل دارم که تو قهار هم که باشی زیر دستت نیام। نگاهش کردم حتی نمیخواستم جواب این طرز صحبت کردن را بدم। من رفتم و شکایت میکنم از هر طریقی
جواب پاتولوژی شوهر خانم هم سرطان بود।

پ।ن دو: دکتر فاطمی را میتوان سرچ کرد و اطلاعات گرفت اما از این جز آدرس مطب در کتاب اول نیست । گفتم اگر مسی سرچ کرد در جریان باشد । این همان دکتری ست که جمله اش من نتوانم در ایران کسی نمیتواند است।