۱۳۹۳ مرداد ۱۳, دوشنبه

چترت را ببند. هوا خوب است.

معمولا استرسی در روزهای واپسین تحویل پروژه زیاد میشود. پروژه بزرگتر اعصاب حساس تر. من هنوز مشغول نوشتن فصل آخر و آنالیز داده هستم اما پس فردا همه چیز باید تمام شده باشد. نوشته ها در چارچوب مورد نظر ریویوِرها رفته باشند. فونتها و گرافها و جدولها سر جای خودشان. رفرنس ها و کارهای دیگران هم جای خودش. همه باشد در پنج نسخه پرینت شده و صرافی شده باشند. ساعت 12.5 ظهر چهارشنبه دستم بگیرمشان و تحویل منشی بد اخلاق بدهم. منشی گفته اگر نبود به مدیر گروه تحویل بدهم. آرزو میکنم نباشد. مدیر گروه گرچه آلمانیست اما خیلی اصول برایش مهم نیست. میگویی مهلتم پس فردا تمام میشود دستش را در هوا تکان میدهد که اگر طرفت منم که برو دختر جان زمانت را استفاده کن تا جایی که میتوانی. ته دلت را قرص میکند.  یعنی از آدمی که وقتی از کریدور اتاقش رد میشوی با همان دستی که پس گردنش را میخاراند برایت دست تکان میدهد و بعد نگاهش روی مانیتورش میخکوب مسئله ای میشود و یادش میرود دستش را بندازد انتظارات در همین چارچوب است. همه دوستش داریم و اعتقاد داریم منشی دیوانه روباتیست که رییس دپارتمان برای خودش ساخته است.

خلاصه که امروز همه چیز مثل همیشه نیست و از قانون خاصی پیروی نمیکند. باور کنید یا نه همه ی سیستم برق دانشگاه رفته است و کمپوس فلج شده. بعضی کافه های دانشگاه باز هستند. انگار نه انگار تا چند دقیقه پیش گرما کلافه میکرد. باران همراه تگرگ تند میشود و من سیستم را در انستیتو رها کردم و توی کافه ساعت چهار بعد از ظهرخیلی لش طور لم داده ام. آیس کافی میخورم. میگذارمش زمین و ساندویچ گاز میزنم مثل نخورده ها. من طوری که خیلی مناسب دخترها نمیدانند دوست دارم باشم. عمدا که نه . پیش میآید. در تئاتر نقش خانم کمروی متاهلی را داشتم وصدای کارگردان هوا بود که دلیــــی چه میکنی؟ اون پاها رو مثل یک "لیدی"  بگذار با آن دامن! کی بود که میگفت دختران خوب به بهشت میروند بقیه هرجا که بخواهند؟ دمش گرم. اما درست در زمانی که گاز چهارم را به بساط عیش زدم یک گوجه درست سقوط کرد میان پاهایم جایی که نباید. شیرجه زدم که برش دارم یک تکه سالامی هم به کمکم آمد. خیلی آهسته رفتم انداختمشان سطل آشغال دوباره همانطوری ول دادم خودم را روی سوفا. با ولع بستنی توی آیس کافی را با خامه قورت دادم. باران به شدت تند شد. نور درون کافه زرد بود. دیوارها نارنجی. بیرون تا دور دست سبز. انواع دامنه های رنگ سبز. هوا خنک. تز هم تمام میشود.