۱۳۸۷ اسفند ۳۰, جمعه

تمامرنگ ها شدند جملگی دست به دست

گذر روزها معما بشکست


خارج از گود نبود جز نیرنگ

همه دردی ماند که بر چهره نشست
هیچ نظری موجود نیست: