۱۳۹۲ خرداد ۱۴, سه‌شنبه

حال ما غُرنامه ایست

دوست پسری دارم که روزگارم صد رنگ عوض کرد تا بهم برسیم و جناب هم از سر درگمی و کلافگی شهر بی فرهنگ کثیفی که کرمان کرده بود صفات منفیش نجات یابد. بارها بما پرید که چرا اصلاحش میکنیم که از مردمان و شهر بد نگوید. پا در فرودگاه گذاشت. من را بوسید. به ایسگاه قطار رفتیم تا به خانه ی من برویم. قمقمه ام را جا گذاشته بودم یکی از سالن ها بالا را اگر نشان ها را درست میرفتم و گم نمیشدم کمتر از 10 دقه قمقمه به دست پیشش بودم. این ده دقه پیرزنی به آلمانی سوالی پرسیده بود که نتوانسته بود جواب بدهد. پول دور میریخت کلاس زبان آلمانی میرفت. فکر نمیکرد کجا میاید و چکار میخواهد کند. خط و نشان میکشیدم که اگر بخاطر من است وقتی بمن میرسی و تمام دیگر چیزی برایت باقی نمیماند  خودت و رابطه دود میشوید. انگیزه داشته باش برای یاد گرفتن، برای در اجتماع بودن برای جنگیدن.  رسیدم به زیر زمین خنک و سکوی شماره ی سه. بین چمدان ها و ساکها چهره ی جدی اخمویی انتظارم را میکشید که بعد از سه ماه یک بار گفت فکرهایش را کرده و بهم بزنیم. چرا؟ فکرهایش را کرده آنجا را میخواهد. اما نه نه 5 ساعت گریه میکند و دو روز سردرد نمیتواند زندگی خودش نیست من هم بخشی از زندگیش هستم باید تصمیم بگیرد.  مشکل بچه ساده است در بیست و هفت سال زندگی تصمیم نگرفته و به راحتی تمام مشکلات عالم هستی را بر فرق پدر بیشعورش کوبیده خصوصا بعد از مرگ مادر. هزار و یک راه و پیشنهاد جلویش گذاشتم که منجر به سر تکان دادن میشد و دوباره از اول.
پولی که با بدبختی جور کرده بود تا ماه دیگر تمام میشود. غیر از دانشگاه و رشته ای که من برایش پیدا کردم و دوست نداشتنش قوز بالای قوز شده، کالج زبان آلمانی هم ثبت نام کرده اما دل به خواندنش نمیدهد ساعت ها کتاب را باز نگه میدارد و ..
پول من هم مشغول تمام شدن است . قراردادم را تمدید نکرده ام. گه خورده ام. که روی تزم کار کنم دفاع کنم و سریعتر کاری بجورم. افسرده شده ام. نمیخندم. هیجاناتم تمام میشود. صبح تا شب روی تختم. پولم به زودی به همانجا میرود که کفگیرم بش میخورد.
بعضی آدمها توانایی تصمیمگیری به هیچ قیمتی ندارند شاید میترسند اندکی از مغز استفاده کنند و راه بیفتد بکند و کشف کند نبایدی را و دردشان بیاید. بعضی آدمها نمیتوانند تغییر را بپذیرند.
بعضی دیگر واقعا نمیتوانند تغییر را بپذیرند. و باید بکشند بیرون.

هیچ نظری موجود نیست: