۱۳۸۷ شهریور ۱۶, شنبه

همیشه احمقانه ترینا محتمل ترن.
(به نقاط توجه کنیدآنها هستند که میگویند جملات خبری هستند آنها خودی هستند)

هیچ نظری موجود نیست: