۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۰, یکشنبه

در موردش ننویسم بهتره.

میشه عوضش از پشت پرت شم رو تخت و با پنجه پا به اسب آبی که از شیب زیرشیروونیِ بالای تخت آویزونه بگم چطوری تُپُل؟